Blog Layout 3

האם עונשים בבית הספר מועילים?

לפני כמה שנים  ערכתי סקר בבית-ספר תיכון שעבדתי בו. ביקשתי לברר שתי שאלות: האם העונשים שהמורים השתמשו באותו מוסד אכן …Read More

guyariv127/03/2020

ניהול משמעת בכיתה

תלמיד שמפריע בכיתה הוא לא רק תלמיד שלא לומד – הוא תלמיד שמונע משאר הכיתה ללמוד.  הוא תלמיד ששוחק  את …Read More

guyariv110/12/2019
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.